Vještačka đubriva

Radimo distribuciju najkvalitetnijih i najraznovrsnijih sredstva za ishranu bilja, raznih formulacija i proizvođača:

NPK, UREA, KAN, AN, VODOTOPIVA, ORGANSKA, TEČNA I SPECIJALNA ĐUBRIVA, AMINOKISJELINE, BIOSTIMULATORI i td.

  • Kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, sa kalijumom u obliku sulfata,namenjena kao osnovna ili u prihrani.

  • Kompleksna mineralna đubriva u tečnom stanju namenjena za primenu preko lista (folijarno).

  • Kompleksna mineralna đubriva u obliku vodorastvorljivih soli, sa kalijumom u obliku sulfata,namenjena za primenu preko sistemaza navodnjavanje i preko lista (folijarno).

  • Kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, sa kalijumom u obliku sulfata, sa kontrolisanim oslobađanjem svih elemenata, a ne samo azota.

  • Kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, namenjena za primenu na sportskim terenima, igralištima za golf, javnim zelenim površinama, itd.

  • Pojedinačna ili kompleksna đubriva sa povećanim sadržajem mikroelemenata, namenjena za primenu preko sistema za navodnjavanje i preko lista (folijarno).

  • NOVO u ponudi na našem tržištu FERTILEVA - nova generacija organskih hraniva